Algemene voorwaarden Aqua Academy

1.      Algemeen

a)      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Aqua Academy en opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

b)      Aqua Academy staat geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80134157.

c)       BTW-identificatienummer: NL003403346B37.

d)      Bankrekeningnummer/IBAN: NL37 RABO 0358 6894 81 t.n.v. Aqua Academy.

2.      Activiteiten

a)      Het geven van zwemles in een kort traject, met als doel het behalen van het zwem-ABC zoals dit wordt uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

b)      Het geven van privézwemles aan maximaal 3 kinderen in één groep.

3.      Opleidingseisen en diplomazwemmen

a)      Aqua Academy geeft de garantie dat het kind zwemles krijgt onder begeleiding van een gecertificeerd zweminstructeur Zwem-ABC, welke in bezit is van diploma een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en een EHBO-diploma.

b)      Aqua Academy draagt zorg voor het proef-/diplomazwemmen bij een onafhankelijke instantie, waarbij wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria van de ENVOZ. Deze onafhankelijke beoordelingscommissie, geeft u de garantie dat het behaalde diploma voldoet aan de meest recente Zwem-ABC kwaliteitseisen.

4.      Inschrijven

a)      Inschrijven voor privéles en zwemturbo’s doet u door middel van het inschrijfformulier op de website www.aqua-academy.nl.

b)      De inschrijving is pas definitief op het moment dat u een bevestiging van Aqua Academy heeft ontvangen waarin plaatsing bevestigd wordt.

c)       Indien er sprake is van een wachtlijst, wordt u hiervan na inschrijving op de hoogte gesteld. Zodra uw kind kan starten, ontvangt u een uitnodiging.

d)      Aqua Academy rekent geen inschrijfkosten.

5.      Veiligheid

a)      Aqua Academy spant zich in alle lessen met de grootst mogelijke zorg en oog voor veiligheid voor te bereiden en uit te voeren.

b)      Lichamelijke en/of geestelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s worden in verband met de veiligheid altijd voorafgaand aan de les of zwemturbo gemeld. Aqua Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

c)       Bezoekers dienen zich te houden aan de huisregels van de accommodatie waar de zwemles plaatsvindt en dienen de aanwijzingen van de accommodatie stipt op te volgen. Bezoeker dient zich tevens te houden aan de op borden aangegeven geboden en verboden.

6.      Zwemturbo’s en diplomagarantie

a)      De zwemturbo is een versneld zwemlestraject om het A-, B- of C-diploma te behalen.

b)      Aqua Academy geeft diplomagarantie bij afname van een zwemturbo. Indien blijkt dat een kind na afloop van de zwemturbo niet aan de kwaliteitseisen voldoet om af te zwemmen, brengt Aqua Academy voor de vervolglessen die benodigd zijn geen kosten in rekening. Deze diplomagarantie vervalt;

       * op het moment dat uw kind 3 of meer lessen van de zwemturbo A niet aanwezig is.

       * op het moment dat uw kind 2 of meer lessen van de zwemturbo B/C niet aanwezig is.

c)       Afwezigheid in verband met schoolvakanties, feestjes of ziekte van het kind tellen ook mee als afwezige dagen bij de zwemturbo.

d)      De start is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en beschikbare accommodaties.

e)      Voor de zwemturbo’s geldt dat u twee weken voor aanvang van de cursus een definitieve planning ontvangt, waarin ook eventuele feest-/vakantiedagen zijn opgenomen.

f)       Aqua Academy gaat uit van 42 klokuren voor het A-diploma.

g)      Aqua Academy gaat uit van 18 klokuren voor de combinatie van het B/C-diploma.

h)      Aqua Academy rekent een maximale groepsgrootte van 10 kinderen per zwemturbo.

i)        De proefles bepaalt of het kind geschikt is om deel te nemen aan de gekozen zwemturbo.

7.      Betalingswijze

a)      Betaling kan per automatische incasso, overschrijving of contant.

b)      De betaling van privéles vindt plaats op het moment van afname van de les.

c)       De betaling van de zwemturbo A – 3 maanden:
* Bij betaling van het volledige bedrag in één keer, wordt een korting verrekend van € 50,00. De betaling ineens vindt plaatst 2 weken voor aanvang van de zwemturbo.
* Bij betaling in maximaal 2 termijnen:       
– De 1e termijn wordt voldaan: 2 weken voor startdatum van de zwemturbo.              
– De 2e termijn wordt voldaan: 4 weken na startdatum van de zwemturbo.

d)      De betaling van de zwemturbo A – 6 maanden: * Bij betaling van het volledige bedrag in één keer, wordt een korting verrekend van € 50,00. De betaling ineens vindt plaatst 2 weken voor aanvang van de zwemturbo.
* Bij betaling in maximaal 4 termijnen:       
– De 1e termijn wordt voldaan: 2 weken voor startdatum van de zwemturbo.              
– De 2e termijn wordt voldaan: 4 weken na startdatum van de zwemturbo.      
– De 3e termijn wordt voldaan: 8 weken na startdatum van de zwemturbo.       
– De 4e termijn wordt voldaan: 12 weken na startdatum van de zwemturbo.

e)      De betaling van de zwemturbo B/C – 3 maanden

* Bij betaling van het volledige bedrag in één keer, wordt een korting verrekend van € 25,00.

De betaling ineens vindt plaatst 2 weken voor aanvang van de zwemturbo.
* Bij betaling in maximaal 2 termijnen:
– De 1e termijn wordt voldaan: 2 weken voor startdatum van de zwemturbo.              
– De 2e termijn wordt voldaan: 4 weken na startdatum van de zwemturbo.

f)       Bij betaling in termijnen, wordt vooraf gecommuniceerd door Aqua Academy wat de uiterste betaaldata zijn.

g)      Uitsluiting van deelname aan de zwemturbo en diplomazwemmen kan plaatsvinden indien (herhaaldelijk) blijkt dat betalingen niet op afgesproken datum voldaan zijn.

h)      Er vindt geen restitutie van het zwemgeld plaats bij afwezigheid of ziekte van het kind. De zwemturbo dient te allen tijden in zijn geheel voldaan te worden.

8.      Aansprakelijkheid

a)      Aqua Academy is niet aansprakelijk voor materiële schade zoals het zoekraken, verwisselen, beschadigen of diefstal van eigendommen.

b)      Aqua Academy is niet aansprakelijk voor immateriële schade, zoals persoonlijk letsel door een ongeval, welke voortvloeit uit het gebruik of het betreden van de accommodatie of ruimten op het moment dat de verantwoordelijkheid van toezicht op het kind bij de ouder/verzorger ligt.

c)       Aqua Academy is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt wanneer dit rechtstreeks het gevolg is van een aan Aqua Academy toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitkeert.

d)      Aqua Academy sluit elke aansprakelijkheid, restitutie van het lesgeld en/of andere financiële vergoeding uit wanneer Aqua Academy in een overmachtsituatie komt te verkeren. Dit is bij schade aan de accommodatie, technische storingen, wettelijke maatregelen, of wegens ziekte van de instructeur, waardoor Aqua Academy niet in de gelegenheid is om de zweminstructie in het gehuurde uit te voeren.

e)      Aqua Academy zal in een situatie genoemd bij voorgaand punt, de ouder/verzorger informeren en zich inspannen om tot een oplossing te komen om, waar mogelijk, de gemiste lessen op een ander moment in te halen.

9.      Privacybescherming

a)      Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld. Beschikbare gegeven zullen niet aan derden worden verstrekt.

10.  Slotbepaling

a)      Door inschrijving en gebruik te maken van de diensten van Aqua Academy, verklaart u de algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en te hebben aanvaardt.